Czym są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne są to materiały, które mogą zagrażać ludziom oraz ich środowisku naturalnemu. Jeśli postępowanie z nimi będzie niewłaściwe to mogą być one zabójcze dla ludzi i zwierząt. Stanowią również realne zagrożenie dla równowagi w środowisku naturalnym każdego człowieka. Do takich materiałów należą także preparaty chemiczne opisywane jako niebezpieczne, zawierające np. czynniki biologiczne. Materiały tego rodzaju należy przechowywać w miejscach odpowiednich, właściwie zapakowane. Podczas transportu takich produktów obowiązuje stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Czym są odpady biodegradowalne?

Odpady biodegradowalne to odpady organiczne powstałe z resztek pokarmów lub roślin. Odpady bio poddają się naturalnemu procesowi biodegradacji. Biodegradacja polega na procesach rozkładu biologicznego zachodzących w sprzyjających warunkach środowiskowych, przy dostępie do tlenu oraz beztlenowych. Śmieci biodegradowalne to części roślin, skoszona trawa, trociny, kora drzewna oraz odpadki z gospodarstw domowych, takie jak zepsute warzywa i owoce, skorupki jajek, fusy z kawy i herbaty. Śmieci te powinny trafiać do pojemników BIO.

Czym jest segregacja odpadów?

Segregacja odpadów jest to proces mający na celu usprawnienie utylizacji oraz odzysku odpadów. Polega na grupowaniu odpadów na podstawie materiału z którego zostały wykonane. Odpady zbierane są do worków lub kontenerów posiadających specjalne oznakowania. Wyróżnia się 5 kategorii segregacji odpadów: szkoło, papier, tworzywo sztuczne i metal, bioodpady oraz odpady zmieszane. Dzięki tej metodzie można ograniczyć ilość odpadów składowanych i wyodrębnić surowce (np. papier) nadające się do ponownego użycia.

Co to jest gruz betonowy?

Gruz betonowy są to odpadowe elementy zawierające beton, powstałe po zakończeniu budowy, remontu lub w wyniku rozbiórki konstrukcji budowlanych. W procesie recyklingu gruzu wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt. Kruszarki stosowane są do rozdrabniania materiału na kruszywo. Do miażdżenia betonu służą chwytaki wyburzeniowe. Z przesiewaczy otrzymuje się czysty gruz bez zanieczyszczeń. Może on być powtórnie użyty w formie rozdrobnionej do utwardzenia nawierzchni, wytwarzania różnorodnych mieszanek budowlanych, grysów.

Czym są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to rodzaj odpadów, produkowanych przez gospodarstwa domowe, charakteryzujący się dużymi wymiarami zewnętrznymi. Odpady wielkogabatytowe to zużyte przedmioty, które z uwagi na swój rozmiar nie mogą zostać umieszczone w kontenerach, które przeznaczone są do składowania odpadów segregowanych i zmieszanych na potrzeby gospodarstw domowych. Odpady wielkogabarytowe są odbierane w wyznaczonych terminach przez pracowników firmy, realizującej gospodarkę odpadami na terenie gminy. Przykłady odpadów wielkogabarytowch: meble, rowery, dywany, kołdry, wózki dziecięce.

Czym są odpady zielone?

Odpady zielone to rodzaj odpadów, powstały w wyniku prowadzenia prac ogrodowych lub naturalnych procesów, zachodzących w cyklu życia roślin. Odpady zielone to przede wszystkim skoszona trawa, obcięte elementy roślin, zwiędłe liście oraz przekwitnięte kwiatostany. Do odpadów zielonych zalicza się opadłe liście, a także kawałki drewna, pochodzące z opadania gałęzi na skutek wiatru. Gminy zobowiązane są do okresowego odbioru odpadów zielonych, natomiast darmowe PSZOKi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) gwarantują możliwość pozostawienia odpadów zielonych w ustalonym miejscu oraz czasie.

Czym są odpady wielomateriałowe?

Odpady wielomateriałowe to rodzaj odpadów, powstających z produktów, których opakowania wykonane są z co najmniej dwóch rodzajów materiału oraz których nie sposób oddzielić mechanicznie w łatwy sposób, tworząc oddzielne odpady. Odpady wielomateriałowe to kartony podfoliowane po produktach spożywczych płynnych, opakowania po przyprawach, słodyczach oraz produktach kosmetycznych. Odpady wielomateriałowe składuje się w pojemnikach żółtych, przeznaczonych do zbiórki odpadów metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Czym jest utylizacja odpadów?

Utylizacja odpadów bywa też znana jako odzysk odpadów. Jest to proces pozbywania się odpadów w taki sposób, by usunąć je z jak najmniejszą przy tym ingerencją w środowisko naturalne. Utylizacji dokonuje się poprzez unieszkodliwienie odpadów niszcząc je, bądź, jeśli jest to możliwe, poddając jakąś ich część recyklingowi. W procesie utylizowania najczęściej wykorzystywane jest spalanie w specjalnie do tego przeznaczonych zakładach, zwanych spalarniami. Utylizacja jest jednym z obowiązków wyznaczonych przez przepisy ustaw o ochronie środowiska.

Co to jest gruz ceramiczny?

Gruz ceramiczny powstaje podczas prac remontowych. Mogą to być na przykład fragmenty starych kafelków ceramicznych. Nie wyrzuca się go, ponieważ nadaje się pod budowę dróg, tarasów albo placów. Szczególnie, gdy teren jest mokry warto taki gruz zastosować. Po dużych remontach nieraz gruz jest sprzedawany i znajdują się na niego nabywcy, którzy potrzebują go właśnie do wykorzystania na budowie. Jeśli podczas remontu powstaje gruz to warto go składować w kontenerach, w jednym miejscu, aby później mieć do niego dostęp od razu. Gruz nadaje się do tworzenia tzw. małej architektury, czyli tworzenia skarp lub pagórków w ogrodzie lub do przygotowania kaskady. Pozwoli też utwardzić gliniaste podłoże, czyli wykonać ścieżkę w ogrodzie czy np. chodnik przed domem. Jest to produkt, a nie odpadek, który można wielokrotnie wykorzystać do własnych celów.

Co to jest gruz ceglany?

Gruz ceglany powstaje podczas remontów oraz przebudowywania domów czy budynków użyteczności publicznej, poprzez rozbijanie cegieł i ich skuwanie. Mogą to być pokruszone lub nadłamane cegły. Nie wyrzuca się ich, lecz składuje w wyznaczonym miejscu, na hałdzie, lub w kontenerze. Później można je odsprzedać lub wykorzystać do innych prac. Gruz ma wiele zastosowań: pozwala utwardzić grunt, nadaje się do drenowania podmokłych terenów, uzupełniania ubytków. Kruszywem ceglanym utwardza się miejsca parkingowe, dzięki niemu tworzy się alejki spacerowe oraz zjazdy samochodowe. Jest dobrym podkładem pod prywatną kostkę chodnikową. Służy także do wyrównania nierówności oraz budowania gruntowych dróg dojazdowych. Dzięki takiemu postępowaniu nie powstają hałdy gruzu, lecz gruz jest używany jako produkt budowlany.